Виола‎ > ‎

Культурное многообразие и толерантность

Violan oma tekssti tähän

======= ======= ======= ======= ======= =======


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

Форума НПО России и стран Северной Европы

С.-Петербург, 19 21 ноября 2011 г.

======= ======= ======= ======= ======= =======

Культурное многообразие и толерантность

Сохранение культурного  многообразия невозможно
без     содействия     максимально     широкому
распространению  как идей  так и  практического
опыта   приобщения  к   культуре  толерантности
людей  разной национальности,  вероисповедания,
возраста,  культуры,  социального  положения  и
других групп. В этой  области НПО имеют богатый
опыт работы с мигрантами,

        группами    людей    с    ограниченными
        возможностями,            национальными
        меньшинствами,      с     неформальными
        молодежными  группами,  представителями
        разных религиозных  конфессий. и готовы
        к  широкому  сотрудничеству с  органами
        власти.

Важно   пропагандировать   положительный   опыт
работы  муниципальных  органов  непосредственно
с  различными   группами.  Считаем  необходимым
более   активно   использовать  потенциал   НПО
как  надежного   партнера  в   деле  укрепления
гражданского    мира,     межнационального    и
межконфессионального    согласия,    сохранения
существующего культурного многообразия.


В  условиях  глобализации  в  сегодняшнем  мире
повышается  значимость роли  воспитания в  духе
толерантности, поэтому  необходимо обратить это
особое внимание.

Пропаганда культурного наследия мест проживания
одна    из    действенных    форм    воспитания
толерантности.

С.-Петербург, 21 ноября 2011 г.

Участники  Форума НПО  России и  стран Северной
Европы
Pohjoismaat -Venäjä-kansalaisjärjestöfoorumi

Pietari 19. 21.11.2011

PÄÄTÖSASIAKIRJA

======= ======= ======= ======= ======= =======

Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus

Kulttuurinen  monimuotoisuus voidaan  säilyttää
vain edistämällä  erilaisia kansoja, uskontoja,
ikäryhmiä,   kulttuureja,   sosiaali-ja   muita
ryhmiä    suvaitsevan    kulttuurin    ideoiden
ja  käytäntöjen   toteuttamista  mahdollisimman
laajasti. Kansalaisjärjestöt ovatkin hankkineet
huomattavaa kokemusta  työstä maahanmuuttajien,
toimintarajoitteisten henkilöiden,

        kansallisten             vähemmistöjen,
        alakulttuuristen   nuorisoryhmien  sekä
        erilaisiin   uskontokuntiin   kuuluvien
        parissa. Ne  ovat myös  valmiit laajaan
        yhteistyöhön viranomaisten kanssa.On tärkeää tuoda  esille myönteisiä kokemuksia,
joita   on  saatu   paikallisten  viranomaisten
jalkautuvasta    työstä   erilaisten    ryhmien
parissa.    Mielestämme    kansalaisjärjestöjen
luotettavan   kumppanin    potentiaalia   olisi
hyödynnettävä    aktiivisemmin   siviilirauhan,
kansojen ja eri uskontokuntien välisen sovinnon
lujittamisessa     sekä     monikulttuurisuuden
säilyttämisessä.

Tämän   päivän   globalisoituvassa   maailmassa
suvaitsevaisuuskasvatuk  sen   merkitys  kasvaa
jatkuvasti,  ja siksi  siihen on  kiinnitettävä
erityistä huomiota.

Kotiseutujen   kulttuuriperinnöstä   kertominen
on  yksi   tehokkaimmista  keinoista  kasvattaa
suvaitsevaisuuteen.

Pietarissa 21. marraskuuta

Pohjoismaat Venäjä  -kansalaisjärjestöfooru min
osanottajat

Comments